Yhteiskunnan syrjäyttävät rakenteet ovat esteenä asunnottomuuden poistamiselle

Asunnottomuuden kokeminen on yksi äärimmäisimmistä syrjäytymisen muodoista. Asunnottomien yön toimijat esittävät ratkaisuja, jotka voivat edesauttaa hallituksen suunnitelmia asunnottomuuden puolittamisesta vuoteen 2023 mennessä sekä Helsingin kaupungin hiljattain julkaisemaa tavoitetta poistaa asunnottomuus vuoteen 2025 mennessä.

Tyypillistä asunnotonta ei ole, mutta yhteiskunnan syrjivät rakenteet ovat liian monella asunnottomuutta kokevalla yhdistävänä tekijänä. Syrjäytymisessä onkin kyse yhteiskunnasta syrjäyttämisestä, kun sosiaaliturvasta ja peruspalveluista ei ole huolehdittu riittävästi. Asumisen korkea hinta, pienituloisuus, työttömyys sekä mielenterveys- ja päihdesairaudet lisäävät asunnottomuuden ja yhteiskunnasta syrjään jäämisen riskiä.

– Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena vaan sananpartena, pienituloisimmat ja heikoimmassa asemassa olevat jäävät asuntomarkkinoilta ulkopuolelle. Pitkittyessään asunnottomuus on vakava syrjäytymistekijä, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Syrjäytyminen ja asunnottomuus ovat vahvasti sukupuolittuneita. Miehet ovat suuremmassa syrjäytymisvaarassa kuin naiset, ja asunnottomuutta kokevista yli 75 prosenttia on miehiä.

ARA:n selvityksen mukaan pitkäaikaisasunnottomien määrä nousi kymmenen vuoden laskun jälkeen liki sadalla henkilöllä viime vuonna. 2020 lopulla heitä oli 1054. Joukossa on yhä nuorempia. Alle 25-vuotias pitkäaikaisasunnoton ei ole enää harvinaisuus. Puhutaan syrjäytymisen ylisukupolvisuudesta. Tutkimuksissa on todennettu, että lapsuuden olosuhteet ovat riskitekijöitä syrjäytymiselle.

– Monella kadulle pitkäaikaisasunnottomaksi ajautuneella on pitkä syrjäyttämishistoria, joka kytkeytyy usein lastensuojeluun. Suomalainen koululaitos on jo pitkään epäonnistunut tarttumisessa heikoimmin pärjäävään viidennekseen oppilaista, ja nämä oppilaat ovat pääosin poikia. Tutkimuksissa on niin ikään todettu, että osalla peruskoulun läpäisseistä on puutteita kirjoitus- ja lukutaidossa. Tämä korreloi vahvasti myöhemmän syrjäytymiskehityksen kanssa, sanoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen ja asumispalveluiden päällikkö Jussi Lehtonen.

Helposti saatavan tuen merkitys korostuu erityisesti itsenäistyvien nuorten kohdalla, kun pyritään ennaltaehkäisemään asumisen ongelmia ja asunnottomuutta.

– Itsenäistyville nuorille pitää löytyä tukea helposti ja ilman epäinhimillisiä jonoja, jotta voidaan taata jokaiselle nuorelle mahdollisuus oman kodin löytämiseen ja kestävään itsenäistymiseen. Itsenäistyvillä nuorilla on oikeus apuun paitsi asumisessa, myös opiskeluun, ihmissuhteisiin ja talouteen liittyvissä asioissa, toteaa Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää.

Ihmisiä ajetaan kustannussyistä voimakkaasti verkkoon, mutta digitaalisuus on kuitenkin väline, ei palvelu. Arvioiden mukaan Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka ovat digisyrjäytymisvaarassa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat rikostaustaiset, asunnottomat, päihdekuntoutujat ja ei-suomea puhuvat, joilla ei ole taitoja tai mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluja.

Asumisneuvonnan lakisääteistäminen herättää myös huolta Asunnottomien yön toimijoissa. Kuntien vastuulle jäävässä palvelussa erityisryhmät ja marginaalissa olevat eivät saa välttämättä tarpeeksi kattavaa apua ja ihmisiä jää neuvonnan ulkopuolelle. Hallitusohjelman lupauksista huolimatta toimijoita huolettaa, etteivät kuntien sitoutuneisuus ja resurssit eivät ole riittäviä. Asumisneuvonnan toimivuuden avulla voidaan ennaltaehkäistä häätöjä ja sitä kautta asunnottomuutta. Parhaiten tämä onnistuisi kuntien sosiaalitoimien, järjestöjen ja vuokranantajien välisellä yhteistyöllä.

Asenteet vaikuttavat asunnottomuuteen

Asunnottomuuteen vaikuttavat yhteiskunnassa yleisesti vallitsevat asenteet ja vallalla olevat käsitykset heikoimmassa asemassa olevien ihmisten auttamisesta.

Suur-Helsingin Valkonauha ry:n kehittämisjohtaja Leena Lehtonen muistuttaa, että moni asunnoton kokee olevansa marginaalissa.

– Asunnottomuutta kokevien keskuudessa on myös tuplamarginaalissa eläviä, kuten naiset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset. Heidän asunnottomuutensa jää osittain piiloon ja hyväksikäytön riskit voivat olla suuret. Heille tarvitaan turvallisia tiloja väliaikaismajoitukseen ja asumiseen.

Ennakkoluuloiset asenteet vaikeuttavat vankiloista vapautuvien asunnon saantia erityisesti vapailta markkinoilta. Lisäksi palvelujärjestelmä ei tunnista vapautuneiden tarpeita.

– Moni vapautunut tarvitsee tukea, jotta asuminen lähtisi sujumaan. Tuettava olisi myös opiskelua, työelämävalmiuksia ja perhe-elämää sekä lisätä mahdollisuuksia päihdekuntoutukseen, toteaa Kriminaalihuollon tukisäätiön toimitusjohtaja Sanna Sunikka.

Myös maahan muuttaneiden kotoutumisen edistämisessä on monia asumiseen liittyviä pullonkauloja.

– Syrjintä vaikeuttaa asunnon löytämistä, ja kielimuurin ja tiedonpuutteen vuoksi ihmisten oikeudet jäävät helposti toteutumatta, sanoo Moniheli ry:n Katto-toiminnan päällikkö Veera Vilkama.

Yhteiskunnan asenteet näkyvät Vailla vakinaista asuntoa ry:n Sanna Tiivolan mukaan konkreettisesti siinä, kuinka asunnottomuutta kokevien palveluiden tai asumisyksiköiden sijoittaminen niin sanottujen tavallisten ihmisten asuinalueille törmää valitettavan usein naapuruston vastustukseen.

– Asunnottomuutta kokevat ja asunnottomuustaustaiset ihmiset halutaan sulkea oman elämänpiirin ulkopuolelle, sanoo Tiivola.

Yhdenvertaisia rakenteita

Asunto ensin -mallilla toimivien asumispalveluyksiköiden ja esimerkiksi lastensuojelun laatuun pitää kiinnittää huomiota, puuttua epäkohtiin ja varmistaa, että tarjottava tuki on riittävää ja pitkäjänteistä.

– Hinta ei saa olla määräävin kriteeri kuntien järjestämissä asumisen palveluiden kilpailutuksissa. Laatu ja vaikutukset tulee nostaa kärkikriteereiksi. Kunnat puolestaan vastaavat siitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat kaikkien saatavilla ja että niitä on riittävästi. Näiden palveluiden välille ei saa syntyä aukkoja, joihin tuen tarpeessa oleva asiakas putoaa, sanoo Sininauhasäätiö-konsernin toimitusjohtaja Kimmo Karvonen.

Laki velvoittaa syrjimättömyyttä kaikissa kuntien ja valtioiden tarjoamissa palveluissa. Asunnottomien yön toimijat vaativat syrjimättömyyden systemaattista valvontaa ja seurantaa. Palveluja suunniteltaessa syrjimättömyyttä tulisi ennakoida ja arvioida. Palveluiden syrjintämekanismeja tulisi tutkia paremmin ja nostaa niitä julkiseen keskusteluun. Syrjimättömyyden toteutumiseen on varattava tarpeeksi sekä henkilöresursseja että rahaa.

Kaikkien väestöryhmien hyvinvointi ja osallisuus ovat yhteiskunnan sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta ratkaisevia asioita.

Tarvitaan asuinalueita ja kaupunkisuunnittelua, jotka perustuvat yhdenvertaisuuteen, ei pelkoon eikä erotteluun. Yhdessä suunnitellen kaupungeista ja julkisista tiloista saadaan eläviä paikkoja, joissa ihmisten moninaisuus on otettu huomioon. Ei ole syrjäytettyjä eikä syrjittyjä, ei turvattomuuden tunnetta. Yhteiskunnan ja yhteisöjen pitää pitää huolta toisistaan.

Asunnottomien yötä vietetään YK:n kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Vuodesta 2002 järjestetty Asunnottomien yö on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan vuosittainen mielenilmaus.

Ulkopuolella – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty -teeman kautta Asunnottomien yön toimijat vaativat toimia syrjäyttämisen ja asunnottomuuden torjumiselle.

Facebook: www.facebook.com/asunnottomienyo

Twitter: www.twitter.com/asunnottomienyo

Instagram: www.instagram.com/asunnottomienyo/

ASUNNOTTOMIEN YÖN KANSALAISLIIKE

Vailla vakinaista asuntoa ry

Suomen Punainen Risti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry Helsingin Elokolot

A-klinikkasäätiö sr.

Sininauhasäätiö sr.

Kriminaalihuollon säätiö

Moniheli ry:n Katto-toiminta

Suur-Helsingin Valkonauha ry

Pro-tukipiste

Diakonissalaitos

Diakonissalaitoksen Hoiva

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö sr.

Kalliola-konserni

Suoja-Pirtti ry

Iso Numero

HOPE worldwide Suomi ry

Mtkl Mielenterveyden keskusliitto

Helsingin klubitalot Eskot ry

Tukikohta ry

Suomen Romaanifoorumi ry

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry

Aseistakieltäytyjäliitto

KRIS-Suomen keskusliitto ry

Emmaus Helsinki ry

Kategoriat: Kannanotot | Kommentit pois päältä artikkelissa Yhteiskunnan syrjäyttävät rakenteet ovat esteenä asunnottomuuden poistamiselle

Valot asunnottomien yössä

Helsingin Sosiaalinen Oikeudenmukaisuus ry järjestää VALOT ASUNNOTTOMIEN YÖSSÄ -tapahtuman Harjutorin Puistikossa, Helsingin Kalliossa, Asunnottomien yönä su 17.10. klo 19-21.00

Tapahtuman ajan puistossa valoja ja soihtuja sekä VJ Kangastuksen visuaalein valaisema asunnottomuusteemainen kupla.

Jaossa ruokaa (lettua ja kahvia) sekä vaatteita.

Ohjelma:

19:00 TULIKANSA (tulitaiteilijoiden esitys)

  • Kupla valaistaan ja soihdut ytytetään

20:00 TULIKANSA (tulitaiteilijoiden esitys)

20:15 APROX. (livemusiikkia)

Suomessa YK:n kansainvälistä päivää köyhyyden poistamiseksi on vietetty vuodesta 2002 lähtien Asunnottomien yön merkeissä 17.10. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon, omaan kotiin. Helsingin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ry on ollut osa Asunnottomien yön kansalaisliikettä jo vuosia.

Pyrimme tekemään tapahtumasta syrjinnästä ja häirinnästä vapaan. Käyttäydythän muita kohtaan kunnioittavasti ja muistat asialliset käytöstavat. Mikäli kohtaat tapahtumassa häiritsevää käytöstä, kerrothan siitä järjestäjille.

Lämpimästi tervetuloa!

Kategoriat: Kannanotot, Tapahtumat, Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Valot asunnottomien yössä

Uusi hallitus valittu 27.4.2021

HSO:n vuosikokous pidettiin etäyhteydellä 27. huhtikuuta 2021. Onnittelemme uutta puheenjohtajaa Tarja Nylanderia!

Varapuheenjohtajaksi valittiin Aleksi Hietala. Hallitukseen valittiin lisäksi varsinaisiksi jäseniksi Liisa Repo, Niina Lyijynen, Jesse Vasankari ja Matti Mamia. Varajäseniksi valittiin Laura Kontiala, Patrik Holopainen sekä Teemu Kaskela.

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Uusi hallitus valittu 27.4.2021

Hallitus vaihtui taas HSO ry:ssä keväällä

Kuten tapanamme on ollut, niin vaihdettiin taas vähän vastuurooleja yhdistyksessämme täksi kaudeksi. Vuosikokous pidettiin 29.4.2020 ja järjestäytyminen 6.5.2020.

Uusi hallitus:

Puheenjohtaja Aleksi Hietala

Varapuheenjohtaja Jesse Vasankari

Sihteeri Liisa Repo

Taloudenhoitaja Teemu Kaskela

Varsinainen jäsen Niina Lyijynen

Varsinainen jäsen Matti Mamia

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Hallitus vaihtui taas HSO ry:ssä keväällä

HSO ry mukana jälleen Kontula Electronicissa lauantaina 18.5.2019

HSO ry on taas mukana kaupunkikulttuuritapahtuma Kontula Electronicissa. Tänä vuonna kävijöillä on mahdollisuus astua sisään Kuplan turvalliseen tilaan kuuntelemaan ja kertomaan tarinoita Kontulasta. Käy Kuplaan klo 13-16 kuulemaan stooreja KOntulasta!

Kupla Koditon

Kupla Koditon Kontulassa

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO ry mukana jälleen Kontula Electronicissa lauantaina 18.5.2019

HSO ry:n uusi hallitus

Vuosikokouksessa 26.3.2019 valittiin yhdistykselle uusi hallitus:

 

Jesse Vasankari, puheenjohtaja

Aleksi Hietala, varapuh.johtaja

Teemu Kaskela, rahastonhoitaja

Liisa Repo, sihteeri

Niina Lyijynen, varsinainen jäsen

Matti Mamia, varsinainen jäsen

Panu Ahjos, varsinainen jäsen

Teemu Kaskela, varsinainen jäsen

 

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO ry:n uusi hallitus

HSO ry:llä on uusi hallitus!

HSO ry valitsi kevätkokouksessaan uuden hallituksen, joka järjestäytyi myöhemmin seuraavasti:

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Matti Mamia. Hallituksen jäseniksi valittiin Jesse Vasankari (vpj), Niina Lyijynen (sihteeri), Aleksi Hietala, Liisa Repo ja Laura Kontiala. Varajäseniksi Teemu Kaskela ja Panu Ahjos.

Teemu Kaskela jatkaa rahastonhoitajana ja Liisa Repo nimettiin jäsenasiainhoitajaksi. Toiminnantarkastajaksi valittiin Timo Glad ja varatoiminnantarkastajaksi Mira Auer.

Tänä vuonna HSO ry on jo osallistunut Kontula Electronic tapahtumaan Kuplyriikkaa-ohjelmalla, joka toi taas Kupla Kodittoman ihmisten pariin tässä urbaanissa musiikkifestivaalissa. HSO ry:n jo kuuluisa banderolli ’Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta’ oli jälleen Vapunpäivänä Työväen marssilla mukana. Nyt pidämme kesätaukoa ja jatkamme toimintaamme elokuun puolella, jolloin luvassa on yhteistyötapahtuma Taiteiden Yössä Myllypurossa.

 

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa HSO ry:llä on uusi hallitus!

Asunnottomien yön soihtukulkue ti 17.10.17 klo 18-19

Kategoriat: Tapahtumat | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön soihtukulkue ti 17.10.17 klo 18-19

Asunnottomien yön soihtukulkue jälleen 17.10.2017

Kategoriat: Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Asunnottomien yön soihtukulkue jälleen 17.10.2017

Samassa joukkueessa – koko perheen tapahtuma Myllypuron liikuntapuistossa la 19.8.2017

SAMASSA JOUKKUEESSA – KOKO PERHEEN TAPAHTUMA MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTOSSA LAUANTAINA 19.8.2017 KELLO 10-16
• SAK ja eri ammattiliitot (mm. AKT, PAM, JHL, PAU, Rakennusliitto, SEL ja TEAM) sekä lukuisat kansalaisjärjestöt järjestävät koko perheelle tarkoitetun sporttisen tapahtumapäivän Myllypurossa PK-35:n jalkapallokentällä 19.8 lauantaina alkaen kello 10.00. Jalkapallopelit alkavat kello 11.00. Osoite: Myllytontunpolku 1 00920 Helsinki
• Ohjelmassa on mm. 16 joukkueen minijalkapalloturnaus, kasvishernekeittoa soppatykistä, mehua ja keksejä sekä lapsille oma alue, jossa mm. pomppulinna, Taikuri Marko, Halisko, kasvomaalausta ja muuta mukavaa
• Kentän laidoilla järjestöt ja ammattiliitot esittelevät toimintaansa ja pitävät kojujaan
• Tervetuloa koko perheen voimin viettämään mukavaa elokuista lauantaipäivää Myllypuroon! Samana päivänä on mahdollisuus käydä myös Liikuntamyllyssä tutustumassa eri lajeihin liikuntaviraston järjestämässä tilaisuudessa.
• Tapahtumassa on nollatoleranssi rasismille – olemme kaikki samassa joukkueessa!
Pelit pelataan kokoonpanolla 5 kenttäpelaajaa + maalivahti (vaihtoja saa suorittaa niin paljon kuin haluaa) ja ovat kestoltaan 10 + 10 minuuttia. Turnauksen järjestelyistä vastaa Jalkapalloilijoiden pelaajayhdistys ry ja voittajat palkitsee ruhtinaallisesti AKT.
Tervetuloa!

OTTELUOHJELMA:
Kenttä 1. klo 11.00 AKT 048 vs FC PAM
Kenttä 2. klo 11.00 VOK Siikaranta vs FC Oikeus elää
Kenttä 1. klo 11.30 Eduskunta all stars vs FC SAK
Kenttä 2. klo 11.30 FC Raksaliitto vs JHL Dynamo
Kenttä 1. klo 12.00 FC Kankea kärkkäri vs FC Kamut
Kenttä 2. klo 12.00 Helsingin sosiaalinen oikeudenmukaisuus (HSO) vs VOK Helsinki
Kenttä 1. klo 12.30 JHL nuoret vs Merihaan Betoni
Kenttä 2. klo 12.30 AKT 007 vs FC SEL
Kello 13.00 voittajat ottelupareista 1 ja 2
Kello 13.30 voittajat ottelupareista 3 ja 4
Kello 14:00 välierät (voittajat ottelupareista 5 ja 6)
Kello 15:00 kenttä 1. finaali
Kello 15.00 kenttä 2. pronssiottelu
Kello 15:30 palkintojen jako

Kategoriat: Tapahtumat | Kommentit pois päältä artikkelissa Samassa joukkueessa – koko perheen tapahtuma Myllypuron liikuntapuistossa la 19.8.2017